Models list of Stoughton

1 Stoughton Model B-jr 1 Ton Dump Triuck 3 photos 40/50 Stoughton views 1804